Pozvánka na výroční členskou schůzi ZOD Žižice 2015

Představenstvo družstva zve všechny členy družstva na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 20. 6. 2015 od 10.00 hodin v restauraci „Hamburk“ ve Slaném, Šultysova 529

 Pořad jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba předsedajícího
  3. Volba návrhové komise
  4. Zpráva představenstva o činnosti
  5. Návrh na schválení řádné účetní závěrky a zpráva o hospodářském výsledku za rok 2014
  6. Návrh na rozdělení zisku
  7. Zpráva kontrolní komise
  8. Diskuse
  9. Usnesení
  10. Závěr

Vzhledem k tomu, že pokud se nesejde nadpoloviční většina členů nelze již po hodině opakovat jednání náhradní schůzí, proto přikládáme plnou moc pro ty členy družstva, kteří vědí, že se nebudou moci jednání VČS zúčastnit, aby pověřili některého z členů ZOD svým zastoupením, a to na základě plné moci, vzor plné moci je přílohou této pozvánky.

Upozornění:

Konečný termín pro nahlášení naturálií pro rok 2015 je 31.3.2015. Po tomto termínu nebude žádná objednávka akceptována!!! Členové, kteří se nezúčastní jednání VČS si mohou naturálie nahlásit telefonicky od 6:00 do 14:00 hod. (po – pá) na č. 312522651.

 

V Žižicích, dne 9.2.2015

Za představenstvo:  Ing.Jaroslav Veselý, předseda