Pozvánka na výroční členskou schůzi ZOD Žižice 2014

Představenstvo družstva zve všechny členy družstva na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 20. 6. 2014 od 10.00 hodin v restauraci „Hamburk“ ve Slaném, Šultysova 529

 Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedajícího
 3. Volba návrhové komise
 4. Schválení nových stanov družstva dle zákona o obchodních korporacích
 5. Zpráva představenstva o činnosti
 6. Návrh na schválení řádné účetní závěrky a zpráva o hospodářském výsledku za rok 2013
 7. Návrh na rozdělení  zisku
 8. Zpráva kontrolní komise
 9. Diskuse
 10. Usnesení
 11. Závěr

S podklady pro jednání členské schůze ( s vyjímkou návrhu stanov, který je přílohou této pozvánky) je možno se seznámit v sídle družstva v pracovní dny od 6:00 do 14:30 hod. Vzhledem k tomu, že pokud se nesejde nadpoloviční většina členů nelze již po hodině opakovat jednání náhradní schůzí, proto přikládáme plnou moc pro ty členy družstva, kteří vědí, že se nebudou moci jednání VČS aby pověřili některého z členů ZOD svým zastoupením, a to na základě plné moci s ověřenými podpisem.

V Žižicích, dne 7.5. 2014
Za představenstvo Ing.Jaroslav Veselý, předseda