Výběrové řízení předseda družstva

Zemědělské obchodní družstvo Žižice vyhlašuje výběrové řízení na funkci předsedy družstva.

Požadavky:

vysokoškolské vzdělání + pět let praxe v zemědělské prvovýrobě
středoškolské vzdělání + deset let praxe v zemědělské prvovýrobě
řidičské oprávnění skupiny B
čistý trestní rejstřík

Přihlášky s životopisem zasílejte do 31.12.2019 na adresu:
Zemědělské obchodní družstvo Žižice
Žižice 20
274 01 Slaný

nebo na emailovou adresu: zod.zizice@seznam.cz

Připadně dotazy na telefonu 312 522 651 nebo 724 063 452

Informace o ochraně osobních údajů – členové družstva

Vážení členové obchodního družstva,

S ohledem na úpravu ochrany osobních údajů, která se dnem 25.5.2018 nově řídí Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 si Vás v souladu s ustanoveními článků 12 až 34 Nařízení dovolujeme informovat o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, jaký je právní důvod pro jejich zpracování a upozorňujeme Vás na Vaše práva, která v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte.

V souvislosti s Nařízením EU ochraně osobních údajů fyzických osob Zemědělské obchodní družstvo informuje členy družstva o skutečnosti, že je povinno na základě zákona 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech vést seznam členů (§ 580 a následující), do kterého se zapisuje jméno a bydliště člena, den a způsob vzniku nebo zániku členství a výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti.

Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství.

Údaje zapsané v seznamu členů družstvo může použít jen pro své potřeby ve vztahu k členům družstva. Za jiným účelem mohou být osobní údaje členů družstva použity jen s předchozím souhlasem členů, kterých se to týká.

Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo tuto skutečnost v seznamu členů vyznačí. Nahlížet do takové části seznamu členů představenstvo umožní pouze bývalému členovi nebo jeho právnímu nástupci, a to pouze v rozsahu, který se konkrétního člena týká.

Zápis seznamu členů družstvo vede bez přerušení po celou dobu trvání družstva.

S ohledem na to, že povinnost vést seznam členů družstvu ukládá zákon, má člen právo pouze na opravu o něm evidovaných údajů.

Osobní údaje člena družstva, který je současně v pracovně právním poměru k družstvu jsou vedeny v dalších evidencích zpracovávaných na základě právních předpisů souvisejících s výkonem zaměstnání.

V těchto evidencích je člen veden po dobu dalších 50 let poté, co pracovně právní poměr k družstvu skončil.

Osobní údaje člena, který je v pracovně právním vztahu, jsou postupovány v souladu se zákony o sociálním zabezpečení, zdravotním pojištění, daňovými zákony a dalšími právními předpisy příslušným příjemcům osobních údajů.

Rozsah předávaných informací je minimalizován na zákonnou povinnost.

Veškeré informace k zpracování Vašich osobních údajů Vám rádi poskytneme.